Skip to content

Pila Pharma ändrar språk för informationsgivning till engelska

Malmö, 22 augusti 2023

Läs pressmeddelandet som PDF här

Styrelsen för Pila Pharma AB (publ) har beslutat att ändra kommunikationsspråk till engelska till följd av att bolaget har en internationell styrelse där endast 2 av 4 ledamöter har svensk bakgrund. Bolaget upplever även ett ökat intresse från internationella investerare.

Övergången kommer att genomföras i samband med publicering av bolagets kvartals rapport imorgon, vilket innebär att bolaget endast kommer att kommunicera och förbereda finansiella rapporter och pressreleaser på engelska från och med den 23 augusti 2023.  

Bytet sker med omedelbar verkning.  

Historiska pressmeddelanden på svenska kommer att finnas tillgängliga på hemsidan även framöver.

Årsredovisningen kommer fortsatt att vara på svenska.

För mer information:

Dorte X. Gram, VD
SMS: +46 (0)73 903 6969 
dxg@pilapharma.com

Bolagets aktie, med kortnamn PILA, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser, 
Kontakt: M: ca@aqurat.seTel. 08-684 05 800

Om Pila Pharma (PUBL)

Pila Pharma är ett svenskt bioteknikföretag baserat i Malmö. Bolagets mål är att utveckla TRPV1-antagonister som nya behandlingar. Bolaget utvecklar för närvarande XEN-D0501 som ett nytt oralt antidiabetiskt läkemedel. Företaget äger både användarpatent för behandling av diabetes och fetma med TRPV1-antagonister, samt de immateriella rättigheterna för den kliniska utvecklingskandidaten XEN-D0501. FDA i USA beviljade juli 2022 ”Orphan Drug Designation” för XEN-D0501 för behandling av erytromelalgi. Bolaget noterades på Nasdaq First North GM i Stockholm under 2021.

Om XEN-D0501 och TRPV1-antagonister

XEN-D0501 är en selektiv, syntetisk potent liten molekyl TRPV1-antagonist som inlicensierades 2016 och, tidigare, utvecklad av Bayer Healthcare, Tyskland och Xention/Ario Pharma, Storbritannien. TRPV1-målet (även kallat “chili-receptorn”) och TRPV1-antagonister som nedreglerar neurogen inflammation, har visat tillämpningar över smärta och inflammatoriska sjukdomar och spelar potentiellt en roll även vid diabetes. Före inlicensieringen hade XEN-D0501 visat sig ha en god säkerhetsprofil hos andra (icke-diabetiker) patientgrupper. Pila Pharma har hittills genomfört två kliniska fas 2a-prövningar (PP-CT01 och PP-CT02), som båda visade att XEN-D0501 tolereras väl av typ 2-diabetespatienter. Vidare visade PP-CT02 att XEN-D0501 (administrerad som 4 mg två gånger dagligen i 28 dagar) – med statistisk signifikans jämfört med placebo – förstärker det endogena insulinsvaret på oralt glukos. Slutliga resultat från nyligen avslutade prekliniska 13-veckors säkerhetsstudier visar att XEN-D0501 tolereras väl hos både “gnagare” och “icke-gnagare” och molekylen kan därmed gå vidare till kliniska studier med upp till 3 månaders varaktighet.

Om diabetes

Diabetes är en global pandemi. Cirka 537 miljoner människor lider av sjukdomen vilket motsvarar uppskattningsvis 8 till10 procent av världens befolkning. Uppskattningsvis har 90 procent av alla diabetiker typ 2-diabetes, medan cirka 10 procent har typ 1-diabetes. Sjukdomen kan leda till följdsjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, minska patientens livskvalitet, öka risken för dödsfall samt är mycket kostsam i sjukvårdssystemet. Trots att stora framsteg gjorts med behandling av diabetes återstår ett stort omättat behov av behandlingar som är effektiva, säkra och tillgängliga både fysiskt och i pris.

Om erytromelalgi

Erytromelalgi är en sällsynt sjukdom där neurogen inflammation spelar en roll i utvecklingen av symtom. Sjukdomen kan orsaka nästan konstant eller episodisk smärta (som sträcker sig från lätt stickningar till svåra brännande känsla) och rodnad i extremiteter. Det drabbar oftast fötterna men kan också förekomma i händer, ansikte eller andra delar av kroppen med både nerver och blodkärl inblandade. Symtom hanteras ofta genom att undvika smärttriggers. Störningen kan vara extremt försvagande, med en betydande negativ inverkan på livskvaliteten och med potential att påverka dödligheten bland unga och självmordsfrekvensen bland vuxna.

Back To Top