Skip to content

KOMMUNIKE FRÅN ÅRSSTÄMMA I PILA PHARMA AB 2023

Malmö, 1 juni 2023

Download the press release as PDF here

Pila Pharma AB (publ) höll på tisdagen den 30 maj årsstämma i bolagets lokaler på Norra Vallgatan 72 i Malmö. Följande huvudsakliga beslut fattades: 

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Årsstämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022.

Beslut om ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2022.

Val och arvodering av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med nomineringskommitténs förslag om omval av styrelseledamöterna Dorte Xenia Gram och Fredrik Buch samt nyval av Søren Weis Dahl och Richard Busellato.

Årsstämman beslutade att styrelsearvoden per stämmovalda ledamöter ska fördelas enligt följande: styrelsens ordförande 315 000 kronor och ledamot som inte är anställd i bolaget 157 500 kronor. Ledamot som är anställd i bolaget erhåller ingen ersättning för arbete i egenskap av styrelseledamot.

Till revisor omvalde stämman revisionsbolaget Deloitte AB. Deloitte hade före stämman meddelat att vid omval kommer Maria Ekelund fotsättningsvis vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av Dorte Xenia Gram och Lene Andersen Hansen.

Ny Bolagsordning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen enligt följande.

Den bedrivna verksamheten ska vara: Bolaget ska direkt eller indirekt genom hel- eller delägt bolag bedriva verksamhet inom utveckling, framställning och försäljning av läkemedel och därmed förenlig verksamhet.

Aktiekapitalet kan uppgå till lägst 780 000 kronor och högst 3 120 000 kronor och att antalet aktier lägst kan uppgå till 18 000 000 och högst 72 000 000. Syftet med ändringen är att kunna emittera flera aktier för att finansiera Bolagets verksamhet.

Emissionsbemyndiganden
Årsstämman belsutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.
Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

För mer information:

Dorte X. Gram, VD
SMS: +46 (0)73 903 6969 
dxg@pilapharma.com

Bolagets aktie, med kortnamn PILA, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser, 
Kontakt: M: ca@aqurat.seTel. 08-684 05 800

Om Pila Pharma (PUBL)

Pila Pharma är ett svenskt bioteknikföretag baserat i Malmö. Bolagets mål är att utveckla TRPV1-antagonister som nya behandlingar. Bolaget utvecklar för närvarande XEN-D0501 som ett nytt oralt antidiabetiskt läkemedel. Företaget äger både användarpatent för behandling av diabetes och fetma med TRPV1-antagonister, samt de immateriella rättigheterna för den kliniska utvecklingskandidaten XEN-D0501. FDA i USA beviljade juli 2022 ”Orphan Drug Designation” för XEN-D0501 för behandling av erytromelalgi. Bolaget noterades på Nasdaq First North GM i Stockholm under 2021.

Om XEN-D0501 och TRPV1-antagonister

XEN-D0501 är en selektiv, syntetisk potent liten molekyl TRPV1-antagonist som inlicensierades 2016 och, tidigare, utvecklad av Bayer Healthcare, Tyskland och Xention/Ario Pharma, Storbritannien. TRPV1-målet (även kallat “chili-receptorn”) och TRPV1-antagonister som nedreglerar neurogen inflammation, har visat tillämpningar över smärta och inflammatoriska sjukdomar och spelar potentiellt en roll även vid diabetes. Före inlicensieringen hade XEN-D0501 visat sig ha en god säkerhetsprofil hos andra (icke-diabetiker) patientgrupper. Pila Pharma har hittills genomfört två kliniska fas 2a-prövningar (PP-CT01 och PP-CT02), som båda visade att XEN-D0501 tolereras väl av typ 2-diabetespatienter. Vidare visade PP-CT02 att XEN-D0501 (administrerad som 4 mg två gånger dagligen i 28 dagar) – med statistisk signifikans jämfört med placebo – förstärker det endogena insulinsvaret på oralt glukos. Slutliga resultat från nyligen avslutade prekliniska 13-veckors säkerhetsstudier visar att XEN-D0501 tolereras väl hos både “gnagare” och “icke-gnagare” och molekylen kan därmed gå vidare till kliniska studier med upp till 3 månaders varaktighet.

Om diabetes

Diabetes är en global pandemi. Cirka 537 miljoner människor lider av sjukdomen vilket motsvarar uppskattningsvis 8 till10 procent av världens befolkning. Uppskattningsvis har 90 procent av alla diabetiker typ 2-diabetes, medan cirka 10 procent har typ 1-diabetes. Sjukdomen kan leda till följdsjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, minska patientens livskvalitet, öka risken för dödsfall samt är mycket kostsam i sjukvårdssystemet. Trots att stora framsteg gjorts med behandling av diabetes återstår ett stort omättat behov av behandlingar som är effektiva, säkra och tillgängliga både fysiskt och i pris.

Om erytromelalgi

Erytromelalgi är en sällsynt sjukdom där neurogen inflammation spelar en roll i utvecklingen av symtom. Sjukdomen kan orsaka nästan konstant eller episodisk smärta (som sträcker sig från lätt stickningar till svåra brännande känsla) och rodnad i extremiteter. Det drabbar oftast fötterna men kan också förekomma i händer, ansikte eller andra delar av kroppen med både nerver och blodkärl inblandade. Symtom hanteras ofta genom att undvika smärttriggers. Störningen kan vara extremt försvagande, med en betydande negativ inverkan på livskvaliteten och med potential att påverka dödligheten bland unga och självmordsfrekvensen bland vuxna.

Back To Top