Skip to content

Bolagsordning för PILA PHARMA AB

Org.nr 556966-4831

Antagen på bolagsstämma den 30 maj 2023

1. Bolagets företagsnamn är PILA PHARMA AB. Bolaget är publikt (publ). 

2. Styrelsen har sitt säte i Malmö.

3. Bolaget ska direkt eller indirekt genom hel- eller delägt bolag bedriva verksamhet inom utveckling, framställning och försäljning av läkemedel och därmed förenlig verksamhet. 

4. Aktiekapitalet kan uppgå till lägst 780 000 kronor och högst 3 120 000 kronor och antalet aktier kan lägst uppgå till 18 000 000 och högst till 72 000 000. 

5. Styrelsen ska bestå av 3–5 ledamöter med högst 2 suppleanter. 

6. Bolaget ska ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. 

7. Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. I fall där så krävs enligt 7 kap. 23 § aktiebolagslagen ska kallelse även skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. 

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman. 

8. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen i aktieboken på avstämningsdagen enligt aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke. 

9. Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts. 

10. Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman,

2. Upprättande och godkännande av röstlängd,

3. Godkännande av dagordning,

4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,

7. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,

9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11. Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.
12. Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Back To Top