Skip to content

Pila Pharma AB publicerar publicerar delårsrapport (1 januari – 31 mars 2023)

Malmö, 26 april 2023

Läs pressmeddelandet som PDF här

Pila Pharma AB (publ) (FN STO: PILA) publicerar i dag bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2023 som finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://pilapharma.com/investors/finansiell-information/,

samt som bilaga till detta pressmeddelande.

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT

Första kvartalet (1 januari – 31 mars 2023)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 796 kSEK (535)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till – 1 844 kSEK (- 2 403)
 • Periodens resultat uppgick till – 4 040 kSEK (- 10 343)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning – 0,22 SEK (-0,64)
 • Kassaflödet för kvartalet uppgick till -3 861 kSEK (- 10 441), varav kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till – 1 665 kSEK (- 2 501)
 • Bolagets likvida medel uppgick till 3 382 kSEK (17 768) vid kvartalets utgång
 • Eget kapital uppgick till 5 489 kSEK (19 952)
 • Bolagets soliditet uppgick till 80% (93%)

Väsentliga händelser under första kvartalet (1 januari – 31 mars 2023)

 • Pila meddelade 29 januari 2023 att en 13-veckors oral säkerhetsstudie med utvecklingskandidaten XEN-D501 på ”non-rodents” har avslutats utan registrering av kliniska biverkningar under doseringsfasen.
 • I slutet av mars meddelades att 13-veckors prekliniska orala säkerhetsstudier med utvecklingskandidaten XEN-D0501 hade slutförts utan registrering av biverkningar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Dorte X. Gram, som är grundare och vd och sedan tidigare huvudägare i Pila Pharma, köpte ytterligare 29 574 aktier i perioden 29-31 mars 2023 och äger och via bolag totalt  5 195 086 aktier, vilket motsvarar drygt 28,2 % av röster och kapital.

Kommentar från VD

”Under årets första kvartal fortsatte vi vår operationella verksamhet mot vårt stora mål att kunna genomföra en 3 månaders fas 2b-studie inom diabetes med vår utvecklingskandidat XEN-D0501. Vi har nu framgångsrikt slutfört 13 veckors prekliniska säkerhetsstudier av XEN-D0501 i två djurslag utan registrering av biverkningar.

Samtidigt har vi diskuterat och detaljplanerat denna studie såväl som en ”proof of concept” studie inom erytromelalgi”, säger Dorte X. Gram, grundare och VD för Pila Pharma. 

För mer information:

Dorte X. Gram, VD
SMS: +46 (0)73 903 6969
E: dxg@pilapharma.com

Denna information är sådan information som PILA PHARMA AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2023 kl 08.00 

Bolagets aktie, med kortnamn PILA, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser, 

Kontakt: M: ca@aqurat.seTel. 08-684 05 800

Om Pila Pharma (PUBL)

Pila Pharma är ett svenskt bioteknikföretag baserat i Malmö. Bolagets mål är att utveckla TRPV1-antagonister som nya behandlingar. Bolaget utvecklar för närvarande XEN-D0501 som ett nytt oralt antidiabetiskt läkemedel. Företaget äger både användarpatent för behandling av diabetes och fetma med TRPV1-antagonister, samt de immateriella rättigheterna för den kliniska utvecklingskandidaten XEN-D0501. FDA i USA beviljade nyligen ”Orphan Drug Designation” för XEN-D0501 för behandling av erytromelalgi. Bolaget noterades på Nasdaq First North GM i Stockholm under 2021.

Om XEN-D0501 och TRPV1-antagonister

Pila Pharma är ett svenskt bioteknikföretag baserat i Malmö, Sverige. Målet med företaget är att utveckla TRPV1-antagonister som nya behandlingar av t.ex. typ 2-diabetes och av den smärtsamma sällsynta sjukdomen erytromelalgi. Företaget äger både användningspatent för behandling av diabetes och fetma med TRPV1-antagonister, och de immateriella rättigheterna för klinisk utvecklingskandidat XEN-D0501 i mitten av stadiet såväl som reservkandidater. FDA i USA i juli 2022 beviljade Orphan Drug Designation för XEN-D0501 som behandling av erytromelalgi. Bolaget noterades på Nasdaq First North GM i Stockholm i juli 2021.

Om diabetes

Diabetes är en global pandemi. Cirka 537 miljoner människor lider av sjukdomen vilket motsvarar uppskattningsvis 8 till10 procent av världens befolkning. Uppskattningsvis har 90 procent av alla diabetiker typ 2-diabetes, medan cirka 10 procent har typ 1-diabetes. Sjukdomen kan leda till följdsjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, minska patientens livskvalitet, öka risken för dödsfall samt är mycket kostsam i sjukvårdssystemet. Trots att stora framsteg gjorts med behandling av diabetes återstår ett stort omättat behov av behandlingar som är effektiva, säkra och tillgängliga både fysiskt och i pris.

Om erytromelalgi

Erytromelalgi är en sällsynt sjukdom där neurogen inflammation spelar en roll i utvecklingen av symtom. Sjukdomen kan orsaka nästan konstant eller episodisk smärta (som sträcker sig från lätt stickningar till svåra brännande känsla) och rodnad i extremiteter. Det drabbar oftast fötterna men kan också förekomma i händer, ansikte eller andra delar av kroppen med både nerver och blodkärl inblandade. Symtom hanteras ofta genom att undvika smärttriggers. Störningen kan vara extremt försvagande, med en betydande negativ inverkan på livskvaliteten och med potential att påverka dödligheten bland unga och självmordsfrekvensen bland vuxna.

Back To Top