Skip to content

Pila Pharma AB offentliggör utfall i företrädesemissionen

Malmö, 22 november 2022

Läs pressmeddelandet som PDF här

Pila Pharma AB (publ) (”Pila Pharma” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 22 november 2022, utfallet av Bolagets företrädesemission av aktier som offentliggjordes 25 oktober 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen som tecknades om cirka 42,99 procent genomfördes utan garantiåtaganden och tillför Bolaget ca 6,9 MSEK före emissionskostnader.

Teckningstiden för Pila Pharmas Företrädesemission avslutades 17 november 2022.  Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till ca 42,99 procent utan engagemang av garanter. Två tredjedelar av de tecknade nya aktierna gjordes genom utnyttjande av teckningsrätter medan en tredjedel tecknades utan teckningsrätter. 

Teckningskursen var 3 kronor per aktie och Bolaget tillförs ca 6,9 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till högst 0,8 MSEK.

CFO Elna Lembrér Åström och Styrelseledamot Milan Zdravkovic tecknade var för sig 16 666 nya aktier. VD Dorte X. Gram som sedan tidigare är huvudägare i Pila Pharma tecknade 106 670 nya aktier. Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket äger hon via bolag totalt 5 142 828 aktier vilket motsvarar drygt 27,94 procent av röster och kapital. 

Vi har nu tillräckligt med kapital för att förbereda och inlämna ansökan om kliniskt fas 2b prövningstillstånd inom diabetes typ-2. Vi jobbar dessutom i teamet redan nu på att säkra ytterligare finansiering för genomförarandet av fas 2b studien, när väl denna är godkänd. Denna nyemission genomfördes utan involvering av finansiell rådgivare eller garanter för att minska kostnaderna för kapitalanskaffning och för att begränsa utspädningen för våra befintliga ägare i ett tufft klimat på kapitalmarknaden. Jag är stolt över att jag och mitt team har klarat detta själva och vi kommer att göra allt vi kan för att investeringen skall bli riktigt bra för de som tecknad nya aktier.”, säger Dorte X. Gram, VD för Pila Pharma

Meddelande om tilldelning

Tilldelning har genomförts i enlighet med de principer som angivits i det Memorandum som upprättades med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjortes den 2 november 2022. De som tilldelats nya aktier utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka beräknas att skickas ut snarast. De som tecknat aktier utan företrädesrätt genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner. 

Aktiekapital och antal aktier

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med ca 98 639 SEK genom emission av 2 307 031 nya aktier. Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i Pila Pharma att uppgå till 787 027,767436 SEK fördelat på 18 407 369 aktier, vardera med ett kvotvärde om ca 0,042756 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) sker på Nasdaq First North GM fram till dess att Företrädesemissionen är registrerad vid Bolagsverket. Nytecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot till dagen innan Företrädesemissionen blivit registrerad vid Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 50 2022.

Rådgivare

MAQS Advokatbyrå KB agerade legal rådgivare till Pila Pharma och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen. Årstämmovalda auktoriserade revisorer är Deloitte AB.

För mer information:

Dorte X. Gram, VD
SMS: +46 (0)73 903 6969
Mail: dxg@pilapharma.com

Bolagets aktie, med kortnamn PILA, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser, Tel. 08-684 05 800, M: info@aqurat.se

Denna information är sådan information som Pila Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 november 2022 kl 10:15.

Om Pila Pharma (Publ)

Pila Pharma är ett svenskt bioteknikföretag inom diabetessegmentet baserat i Malmö. Bolagets mål är att utveckla TRPV1-antagonister som nya behandlingar. Bolaget utvecklar för närvarande XEN-D0501 som ett nytt oralt antidiabetiskt läkemedel. Företaget äger både användarpatent för behandling av diabetes och fetma med TRPV1-antagonister, samt de immateriella rättigheterna för den kliniska utvecklingskandidaten XEN-D0501. FDA i USA beviljade nyligen ”Orphan Drug Designation” för XEN-D0501 för behandling av erytromelalgi. Bolaget noterades på Nasdaq First North GM i Stockholm under 2021.

Om XEN-D0501 och TRPV1-antagonister

XEN-D0501 är en TRPV1-antagonist som är en selektiv och potent syntetisk liten molekyl, som inlicensierades 2016 och som tidigare utvecklats av Bayer Healthcare, Tyskland och Xention/Ario Pharma, Storbritannien. TRPV1-receptorn (även kallad “chili-receptorn”) och TRPV1-antagonister som nedreglerar neurogen inflammation, har visat upp tillämpningar för smärta och inflammatoriska sjukdomar och spelar potentiellt en roll även vid diabetes. Före inlicensieringen hade XEN-D0501 visat sig ha en god säkerhetsprofil i andra patientgrupper (icke-diabetes). Pila Pharma har hittills genomfört två kliniska fas 2a-studier (PP-CT01 och PP-CT02), som båda visade att XEN-D0501 tolereras väl av typ 2-diabetespatienter. Vidare visade PP-CT02 att XEN-D0501 (administrerad som 4 mg två gånger dagligen i 28 dagar) – med statistisk signifikans jämfört med placebo – förstärker det endogena insulinsvaret på oral glukos. Prekliniska 13 veckors säkerhetsstudier pågår och behövs för att kunna ta XEN-D0501 vidare till i ett klinisk 13-veckors fas 2b-studie på patienter med typ 2-diabetes. Överväganden för bästa kliniska utveckling av XEN-D0501 som behandling av erytromelalgi pågår dessutom.

Om diabetes

Diabetes är en global pandemi. Cirka 537 miljoner människor lider av sjukdomen vilket motsvarar uppskattningsvis 8-10 procent av världens befolkning. Uppskattningsvis har 90 procent av alla diabetiker typ 2-diabetes, medan cirka 10 procent har typ 1-diabetes. Sjukdomen kan leda till följdsjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, minska patientens livskvalitet, öka risken för dödsfall samt är mycket kostsam i sjukvårdssystemet. Trots att stora framsteg gjorts med behandling av diabetes återstår ett stort omättat behov av behandlingar som är effektiva, säkra och tillgängliga både fysiskt och i pris.

Om erytromelalgi

Erytromelalgi är en sällsynt sjukdom där neurogen inflammation spelar roll för utvecklingen av symptom. Sjukdomen kan orsaka nästan konstant eller episodiskt erytem, smärta, (som sträcker sig från lätta stickningar till svår brännande känsla) och rodnad i extremiteter. Det drabbar oftast fötterna men kan också förekomma i händer, ansikte eller andra delar av kroppen med både nerver och blodkärl inkluderade. Symtom hanteras ofta genom att undvika smärtutlösare. Störningen kan vara extremt försvagande, med en betydande inverkan på livskvaliteten och med potential att påverka dödligheten hos unga och självmordsfrekvensen hos vuxna.

Back To Top