Skip to content

Pila Pharma AB offentliggör memorandum avseende kommande företrädesemission av aktier

Malmö, 2 november 2022

Läs pressmeddelandet som PDF här

Pila Pharma AB (publ) (”Pila Pharma” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 2 november 2022, informationsmemorandum med anledning av Bolagets kommande företrädesemission av aktier, vars teckningsperiod inleds torsdagen den 3 november 2022 (”Företrädesemissionen”). 

Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets (www.pilapharma.com) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Pila Pharma offentliggjorde den 25 oktober 2022 styrelsens beslut om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet gjordes med stöd av årsstämmans bemyndigande. 

Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget upprättat ett informationsmemorandum, som idag, den 2 november 2022, har godkänts av styrelsen. Memorandumet, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt via Bolagets (www.pilapharma.com) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. 

Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på ovannämnda hemsidor i samband med att teckningsperioden inleds. På Nordic Issuing AB:s hemsida erbjuds även möjligheten att teckna aktier via digital signering.

Tidsplan för Företrädesemissionen

 • Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt att erhålla teckningsrätter: 28 oktober 2022.
 • Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt att erhålla teckningsrätter: 31 oktober 2022.
 • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 1 november 2022.
 • Handel med teckningsrätter: 3 november 2022 – 14 november 2022.
 • Teckningsperiod: 3 november 2022 – 17 november 2022.
 • Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen: Omkring den 22 november 2022.
 • Handel med BTA: Handel med BTA (betald tecknad aktie) kommer att pågå från och med den 3 november 2022 fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen, vilket är beräknat till omkring den 14 december 2022.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningskurs: 3,00 SEK per aktie.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 5 366 779 aktier. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 16,1 MSEK före emissionskostnader.
 • Antal aktier innan Företrädesemissionen: 16 100 338 aktier.
 • Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen, som var den 1 november 2022, var registrerad aktieägare i Pila Pharma äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Pila Pharma. Även allmänheten ges möjlighet att teckna i Företrädesemissionen.
 • Teckning och betalning: Teckning med stöd av teckningsrätter sker under teckningsperioden i enlighet med “Villkor och anvisningar” i memorandumet. Observera att teckningsrätter som aktieägaren inte avser nyttja måste säljas senast den 14 november 2022 för att inte förfalla utan värde.
 • Utspädning: För de befintliga aktieägare som väljer att inte nyttja sina teckningsrätter till att teckna aktier, kommer genom Företrädesemissionen att vidkännas en maximal utspädning om cirka 25 procent av rösterna och kapitalet.
 • Teckningsåtaganden: Företrädesemissionen har under senaste veckan delvis blivit säkrad med en mindre bas genom påtecknande av teckningsförbindelser från några aktieägare och Bolaget har på så vis säkrat tillräcklig finansiering för de kommande tolv månaderna och för sina befintliga åtaganden. För att kunna genomföra de nästa stegen i utvecklingsplanen förutsätts dock att Bolaget tillförs ytterligare kapital.
 • Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.

Rådgivare

MAQS Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Pila Pharma och Nordic Issuing AB är emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen. Årstämmovalda auktoriserade revisorer är Deloitte AB.

Dorte X. Gram, VD, kommenterar

Denna nyemission skall primärt finansiera vårt diabetesprojekt, XEN-DIA, med arbetet att förbereda och inlämna kliniskt prövningstillstånd om 3 månaders fas 2b studie i patienter med diabetes typ-2. Resultat från fas 2b studien var och är huvudmålet i vårt bolag och det som inom två år kan möjliggöra en rejäl värdeökning av bolaget. 
I tillägg har vi som nytt kortsiktigt mål att ta fram en utvecklingsplan för vårt Orphan projekt.
Det finns sedan behov av ytterligare finansiering för att kunna genomföra den kliniska fas 2b studien inom diabetes och eventuellt kliniska prövningar inom erytromelalgi. 
Vi kommer därför också att förbereda för ytterligare kapitalanskaffning för detta.
Vi vänder oss i denna emission primärt till våra befintliga aktieägare men det är så klart inte alla som kan teckna fullt pro-rata. 
Själva tecknar jag så mycket jag kan – denna gång 250 000 SEK. Det betyder att andra som inte ännu är aktieägare också kan få möjlighet att teckna nya aktier, i den mån det finns teckningsrätter kvar.”

För mer information: 

Dorte X. Gram, VD
SMS: +46 (0)73 903 6969
dxg@pilapharma.com

Bolagets aktie, med kortnamn PILA, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser, Tel. 08-684 05 800, M: info@aqurat.se

Om Pila Pharma (Publ)

Pila Pharma är ett svenskt bioteknikföretag inom diabetessegmentet baserat i Malmö. Bolagets mål är att utveckla TRPV1-antagonister som nya behandlingar. Bolaget utvecklar för närvarande XEN-D0501 som ett nytt oralt antidiabetiskt läkemedel. Företaget äger både användarpatent för behandling av diabetes och fetma med TRPV1-antagonister, samt de immateriella rättigheterna för den kliniska utvecklingskandidaten XEN-D0501. FDA i USA beviljade nyligen ”Orphan Drug Designation” för XEN-D0501 för behandling av erytromelalgi. Bolaget noterades på Nasdaq First North GM i Stockholm under 2021.

Om XEN-D0501 och TRPV1-antagonister

XEN-D0501 är en TRPV1-antagonist som är en selektiv och potent syntetisk liten molekyl, som inlicensierades 2016 och som tidigare utvecklats av Bayer Healthcare, Tyskland och Xention/Ario Pharma, Storbritannien. TRPV1-receptorn (även kallad “chili-receptorn”) och TRPV1-antagonister som nedreglerar neurogen inflammation, har visat upp tillämpningar för smärta och inflammatoriska sjukdomar och spelar potentiellt en roll även vid diabetes. Före inlicensieringen hade XEN-D0501 visat sig ha en god säkerhetsprofil i andra patientgrupper (icke-diabetes). Pila Pharma har hittills genomfört två kliniska fas 2a-studier (PP-CT01 och PP-CT02), som båda visade att XEN-D0501 tolereras väl av typ 2-diabetespatienter. Vidare visade PP-CT02 att XEN-D0501 (administrerad som 4 mg två gånger dagligen i 28 dagar) – med statistisk signifikans jämfört med placebo – förstärker det endogena insulinsvaret på oral glukos. Prekliniska 13 veckors säkerhetsstudier pågår och behövs för att kunna ta XEN-D0501 vidare till i ett klinisk 13-veckors fas 2b-studie på patienter med typ 2-diabetes. Överväganden för bästa kliniska utveckling av XEN-D0501 som behandling av erytromelalgi pågår dessutom.

Om diabetes

Diabetes är en global pandemi. Cirka 537 miljoner människor lider av sjukdomen vilket motsvarar uppskattningsvis 8-10 procent av världens befolkning. Uppskattningsvis har 90 procent av alla diabetiker typ 2-diabetes, medan cirka 10 procent har typ 1-diabetes. Sjukdomen kan leda till följdsjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, minska patientens livskvalitet, öka risken för dödsfall samt är mycket kostsam i sjukvårdssystemet. Trots att stora framsteg gjorts med behandling av diabetes återstår ett stort omättat behov av behandlingar som är effektiva, säkra och tillgängliga både fysiskt och i pris.

Om erytromelalgi

Erytromelalgi är en sällsynt sjukdom där neurogen inflammation spelar roll för utvecklingen av symptom. Sjukdomen kan orsaka nästan konstant eller episodiskt erytem, smärta, (som sträcker sig från lätta stickningar till svår brännande känsla) och rodnad i extremiteter. Det drabbar oftast fötterna men kan också förekomma i händer, ansikte eller andra delar av kroppen med både nerver och blodkärl inkluderade. Symtom hanteras ofta genom att undvika smärtutlösare. Störningen kan vara extremt försvagande, med en betydande inverkan på livskvaliteten och med potential att påverka dödligheten hos unga och självmordsfrekvensen hos vuxna.

Back To Top