skip to Main Content

Non-regulatory Press releases

KOMMUNIKE FRÅN ÅRSSTÄMMA I PILA PHARMA AB 2023

Malmö, 1 juni 2023 Download the press release as PDF here Pila Pharma AB (publ) höll på tisdagen den 30 maj årsstämma i bolagets lokaler på Norra Vallgatan 72 i Malmö. Följande huvudsakliga beslut fattades:  Fastställande av resultat- och balansräkningarÅrsstämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2022. ResultatdispositionÅrsstämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022. Beslut om ansvarsfrihetÅrsstämman…

Read more

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILA PHARMA AB

Malmö, 28 april 2023 Läs pressmeddelandet som PDF här Aktieägarna i PILA PHARMA AB, org.nr 556966-4831 (”PILA PHARMA” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 maj 2023 kl. 10.00 på Norra Vallgatan 72 i Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 09.30. Anmälan Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 22…

Read more

Pila Pharma AB publicerar årsredovisning för 2022

Malmö, 26 april 2023 Läs pressmeddelandet som PDF här Pila Pharma AB (publ) meddelar att årsredovisningen nu finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://pilapharma.com/investors/finansiell-information/ samt som bilaga till detta pressmeddelande. VD kommenterar: ”Året 2022 blev ett år som präglats av två större aktiviteter i Pila Pharma. För det första genomförde vi de inledande två stegen i vår tre-stegsplan som presenterades i vår IPO…

Read more

Pila Pharma AB publishes annual report for 2022

Malmö, April 26, 2023 Download the press release as PDF here PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) announces that the annual report now is available on the Company´s homepage, https://pilapharma.com/investors/finansiell-information/, and as an attachment to this press release. CEO comments: ”The year 2022 was a year marked by two major activities in Pila Pharma. First, we completed the initial two…

Read more

Contact us

Back To Top