Skip to content

PILA PHARMA AB (publ) erhåller villkorat godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market Stockholm och offentliggör prospekt

Malmö, 15 juni, 2021

Ladda ner pressmeddelandet som PDF här

PILA PHARMA AB, (”PILA PHARMA” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 17 november 2020 sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (”Nasdaq First North”) och samtidigt genomföra en nyemission av aktier för att finansiera Bolagets fortsatta kliniska studier (”Erbjudandet”). PILA PHARMA erhöll den 11 juni 2021, ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm för notering på Nasdaq First North. Det villkorade godkännandet från Nasdaq Stockholm innehåller sedvanliga villkor såsom att spridningskravet för PILA PHARMAs aktier uppfylls inför den planerade noteringen på Nasdaq First North. Vidare har Prospektet i dag, den 15 juni 2021, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Erbjudandet är riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt.

Erbjudandet i sammandrag:

  • Priset i Erbjudandet är fastställt till 9 SEK per unit, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på Bolagets aktier om cirka 110 MSEK före Erbjudandet.
  • Erbjudandet omfattar högst 3 888 888 units. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1. Varje teckningsoption ger rätt att under perioden från och med den 23 maj 2022 till och med den 3 juni 2022 teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 10 SEK.
  • Erbjudandet motsvarar cirka 25 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandet.
  • Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget en emissionslikvid om cirka 35 MSEK före transaktionskostnader.
  • Ett antal nya investerare samt befintliga aktieägare har åtagit sig att till samma pris som övriga investerare, teckna aktier motsvarande sammanlagt 20,2 MSEK, motsvarande cirka 58 procent av Erbjudandet.
  • Beräknad första handelsdag för Bolagets aktier på Nasdaq First North är den 12 juli 2021. Aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”PILA”.

Dorte X. Gram, VD, kommenterar:

”Det är med stor glädje vi tar emot Nasdaqs och Finansinspektionens godkännanden. Det innebär att vi i dag kommer närmare en marknadsnotering av PILA PHARMAs stamaktie. Den nyemission som vi gör i samband med noteringen möjliggör nästa steg för bolaget. Vi går nu mot en omfattande fas 2b-studie för att utveckla ett unikt diabetesläkemedel.”

Prospekt och anmälningssedlar:

Ett prospekt med Erbjudandets fullständiga villkor och anvisningar offentliggörs idag på PILA PHARMAs webbplats, www.pilapharma.com, och Aqurat Fondkommission AB:s webbplats, www.aqurat.se. Anmälningssedel finns tillgänglig på Aqurats webbplats och ska vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15.00 den 29 juni 2021.

Tidplan för Erbjudandet:

Anmälningsperiod:             16 juni 2021 – 29 juni 2021
Likviddag:                           Omkring 5 juli 2021
Första handelsdag:            Omkring 12 juli 2021

Rådgivare:

Göteborg Corpoate Finance (GCF) är finansiell rådgivare. Certified Adviser och emmissionsinsitut är Aqurat Fondkommission. Advokatfirman MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till PILA PHARMA. Auktoriserad revisor är Deloitte.

Bakgrund till Erbjudandet

PILA PHARMA utvecklar en ny klass av läkemedel mot typ 2-diabetes med antagandet att sjukdomen orsakas av en inflammation som skadar kroppens insulinproduktion. Bolagets produktkandidat riktas därför mot en receptor i kroppen, TRPV1, som kan orsaka inflammationen. Kliniska studier i fas 2a på sjuka patienter har visat mycket lovande resultat. Erbjudandet sker mer syfte att finansiera den fortsatta utvecklingen av läkemedlet i fas 2b-studier. Vid positiva resultat från dessa studier är det Bolagets avsikt generera intäkter vid fortsatta fas 3-studier genom licensiering till ett större globalt läkemedelsföretag. Intäkter kommer då att ske genom avtalsersättningar, milstolpsersättningar och sedemera royaltyintäkter från försäljning.

Prospekt och anmälningssedlar

Denna information är sådan information som PILA PHARMA AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juni 2021 kl 18.30 

För mer information: 

Dorte X. Gram, VD

M: +46 (0)73 903 6969
E: dxg@pilapharma.com

Om PILA PHARMA

PILA PHARMA är ett svenskt bioteknik-företag inom diabetesforskning med säte i Malmö. Bolagets mål är att utveckla en överlägsen ny medicin i tablettform mot typ 2-diabetes. Bolaget äger användarpatent för behandling av diabetes och fetma med TRPV1-antagonister samt immateriella rättigheter för utvcekling av  produktkandidaten XEN-D0501.

Om XEN-D0501 och TRPV1-antagonister

XEN-D0501 är en mycket selektiv och potent liten molekyl TRPV1-antagonist, som  tidigare utvecklades av Bayer Healthcare och Xention/Ario Pharma.TRPV1-receptorn (även kallad chilireceptorn) har visat sig ha en roll vid smärta och inflammatoriska sjukdomar och tros även spela en roll vid diabetes. PILA PHARMA förvärvade XEN-D0501 i mars 2016 eftersom molekylen i tester visat upp mycket god säkerhet jämfört med andra TRPV1-antagonister i klinisk fas.

TRPV1-antagonister som läkemedelsklass har tidigare förknippats med alvarliga biverkningar som till exempel hypertermi (feber). Den maximala dosen av XEN-D0501 för icke-diabetiska individer har tidigare satts till 4 milligram två gånger dagligen där man noterade god säkerhet men ingen effekt in inte-diabetiska patienter med överaktiv urinblåsa och kronisk hosta. 

I november 2018 kunde PILA PHARMA presentera den första kliniska studien (PP-CT01) där typ 2-diabetespatienter fått XEN-D0501. Studien visade upp god säkerhet upp till 8 milligram vid en enda dos. Den senaste studie resultat presenterades i september 2020. Studien (PP-CT02) visade att multipla doser av XEN-D0501 (4 mg två gånger dagligen i 28 dagar) också tolererades väl av patienter med typ 2-diabetes. Därutöver visade studien, med statistisk signifikans jämfört med placebo, att XEN-D0501 stimulerar kroppens insulinrespons vid ett oralt intag av glukos (socker). Detta var ett bevis för att den här mekanismen för insulinreglering fungerar (proof of principle).

Om diabetes

Diabetes är en global pandemi. Cirka 463 miljoner människor lider av sjukdomen, vilket motsvarar 8-10 procent av jordens befolkning. Uppskattningsvis har 90 procent av alla diabetiker typ 2-diabetes, medan cirka 10 procent har typ 1-diabetes. Sjukdomen kan leda till följdsjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, minska patientens livskvalitet, öka risken för dödsfall samt är mycket kostsam i sjukvårdssystemet. Trots att stora framsteg gjorts med behandling av diabetes återstår ett stort omättat behov av behandlingar som är effektiva, säkra och tillgängliga både fysiskt och i pris.

Back To Top