skip to Main Content

Årsstämma 2023

Tisdag, 30 maj, 2023

Svenska

Pila Pharma har äran att bjuda in alla aktieägare till årsstämma, kl 10, den 30 maj 2023. Stämman hålls fysiskt på Norra Vallgatan 72 i Malmö. Den aktieägare som inte har möjlighet att delta på plats kan på denna sida erhålla ett formulär för fullmakt. En fullmakt ska vara bolaget tillhanda senast den 26 maj 2023. Nedan finns även kallelsen till stämman.
Du som önskar delta fysiskt på stämman ska sända in en anmälan per e-post eller per brev, se adresser nedan. I anmälan ska du uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt ev antal biträden.

För att få delta på stämman måste du vara registrerad ägare till aktier i Pila Pharma genom att senast den 22 maj 2023 vara införd i aktieboken via Euroclear Sweden AB.
Om dina aktier är förvaltarregistrerade, till exempel i en kapitalförsäkring, måste du begära att din förvaltare rösträttsregistrerar aktierna åt dig senast den 24 maj 2023.

E-post för anmälan:
info@pilapharma.com

Postadress för anmälan:
Pila Pharma

Årsstämma 2023”
Norra Vallgatan 72,
211 22 i Malmö

English

Pila Pharma has the honor of inviting all shareholders to the Annual Shareholders Meeting, at 10 CET, 30May 2023. The meeting will be held physically at Norra Vallgatan 72  in Malmö, Sweden. The shareholder who does not have the opportunity to participate physically can on this page find a form for power of attorney, for download. A power of attorney must be received by the company no later than 26 May 2023. Below is also the notice of the meeting.

If you wish to physically attend the annual shareholders meeting, you must send an application by e-mail or by letter, see addresses below. In the application, you must state your name, address, telephone number, personal or organization number and if needed, number of assistants.

To participate in the annual meeting, you must be a registered owner of shares in Pila Pharma by being entered in the share register via Euroclear Sweden AB, at the latest by 22 May 2023.
If your shares are nominee-registered, for example in an endowment insurance, you must request that your nominee register the shares for your personal voting rights by 24 May 2023.

Email for application:
info@pilapharma.com

Postal address for application:
Pila Pharma

Årsstämma 2023”
Norra Vallgatan 72,
211 22 i Malmö

Dokument för nedladdning

Svenska
Klicka här för att ta del av kallelsen till Pila Pharmas bolagsstämma 2022.
Fullmakt: För att erhålla ett fullmaktsformulär för ombud, klicka här PDF & Word.

English
Click here to retrieve the notice (in Swedish) to the Annual General Meeting of Pila Pharma 2022.
Power of attorney: To retrieve a power of attorney for representation by a proxy, click here PDF & Word. (in Swedish)

Back To Top