skip to Main Content

Affärsmodell & Strategi

Bolagets långsiktiga mål är att registrera XEN-D0501 som som första TRPV1-anatagonist läkemedel. Bolagets kortsiktiga mål är att påvisa effekt av XEN-D0501 på minskning av blodsocker inom diabetes typ-2 och på minskning av smärta i personer som drabbats av erytromelalgi.

“Pila” betyder “att springa snabbt” och tanken med valet av detta namn var att vi skall jobba snabbt med fokus på det mest väsentliga målet – att fokusera på “need to do” och undvika “nice to do”.

Det är en organisationsfilosofi som präglar vår växande organisation på ett stimulerande sätt.

Bolagets huvudsakliga affärsidé är att utveckla läkemedelskandidaten XEN-D0501 till dess att kliniska studier tydligt har visat att den har god effekt på att minska långtidsblodsocker, HbA1c och/eller effekt på att minska smärta vid erytromelalgi, samtidigt som den har en god säkerhetsprofil för att därefter söka partnerskap för samarbete och/eller licensiering för vidare utveckling, registrering och kommersialisering.

Pila Pharma jobbar på att skapa en teknologiplattform kring TRPV1– i nuläget med utvecklingskandidaten, XEN-D0501 som ett möjligt framtida läkemedel inom diabetes, erytromelalgi eller andra indikationer där inflammation spelar en roll under förutsättning att kapital kan anskaffas till detta.

XEN-D0501 är i nuläget formulerat som en enkel, liten tablett med väldigt god hållbarhet (upp till 5 år vid 25 grader Celsius). Det finns dock möjlighet att utveckla nya formuleringar till nya indikationer för att kunna skilja de olika kommande läkemedlen åt för olika sorters sjukdomar.

Organisatoriskt är strategin att anlita erfarna specialister för att säkra de bästa utvecklingsmetoderna för olika indikationer. Under första kvartalet anlitades Susanne Rugh som tidigare har varit med om att utveckla och registrera diabetesprodukter för Novo Nordisk, och därefter anlitades Hans Quiding som har varit med om att registrera smärtläkemedel för Astra Zeneca. Susanne är ansvarig för vårt diabetesprojekt, XEN-DIA, och Hans för nya projekt, först och främst det nya erytromelalgi-projektet.

De båda kommer att väsentligt bidra till den ytterligare utvecklingen av produktportföljen.

Dessutom jobbar Pila Pharma med en fast kärna av att fast anställda och konsulter samt ett antal mer perifera specialistkonsulter och kontraktforskningsorganisationer. Denna semi-virtuella bolagsstruktur är stark men väldigt flexibel och snabbt anpassningsbar till ändrade prioriteter utan att förlora i kvalité. Kvalité är A och O inom läkemedelsutveckling, men flexibilitet är som vi ser det en nödvändighet för att kostnadseffektivt klara sig genom denna långa utvecklingsprocess.

Bolagets affärsmodell har potential att inbringa intäkter genom en sådan kommersialisering av läkemedelskandidaten. I ett licensavtal uppkommer normalt generella successiva intäktsmöjligheter:

  1. Ersättning vid undertecknande av avtal.
  2. Ett flertal engångsbetalningar när vissa utvecklingsfaser (så kallade milstolpar) har uppnåtts, till exempel inledning av fas 3-studier, ansökan om registrering hos läkemedelsverk och/eller första försäljning på olika marknader.
  3. Royalties på läkemedelsförsäljning (efter marknadsgodkännande av nytt läkemedel).
Timeline Pila Pharma 2023

FIG.: Utvecklingsplan i stora drag för bolagets diabetes projekt (DM) som presenterades vid bolagets IPO i juli 2021, markerat i blått, och för extra projekt inom sällsynta sjukdomen erytromelalgi (EM).

Back To Top