Skip to content

Årsstämma 2024

Torsdag den 18 april 2024 kl. 15.00 hos MAQS Advokatbyrå, Gibraltargatan 7 i Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 14.30.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILA PHARMA AB

Aktieägarna i PILA PHARMA AB, org.nr 556966-4831 (”PILA PHARMA” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdag den 18 april 2024 kl. 15.00 hos MAQS Advokatbyrå, Gibraltargatan 7 i Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 14.30.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 10 april 2024, och, om aktierna är förvaltningsregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast fredagen den 12 april 2024, samt
 • dels ha anmält sitt deltagande antingen via e-post till info@pilapharma.com eller per brev till adressen PILA PHARMA, ”Årsstämma 2024”, Norra Vallgatan 72, 211 22 Malmö, senast måndagen den 15 april 202

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakts­formulär kan erhållas genom Bolaget och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida, www.pilapharma.com. Fullmakten i original bör om möjligt i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovanstående postadress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Förvaltningsregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltningsregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta på årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör under­rätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett den 12 april 2024.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas,
 2. Val av ordförande vid stämman,
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 4. Val av en eller två justeringspersoner;
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad,
 6. Godkännande av dagordning,
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse,
 8. Anförande av verkställande direktören,
 9. Beslut om:
  • fastställande av resultat- och balansräkning för bolaget,
  • dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans­räkningen,
  • ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör,
   • Dorte Xenia Gram (ledamot, verkställande direktör),
   • Fredrik Buch (ledamot),
   • Lene Andersen Hansen (ledamot),
   • Milan Zdravkovic (ledamot),
   • Richard Busellato (ledamot),
   • Søren Weis Dahl (ledamot),
 1. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer,
 2. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer,
 3. Val av styrelse,
 4. Val av revisor,
 5. Val av valberedning,
 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler,
 7. Beslut om justeringsbemyndigande,
 8. Stämmans avslutande.

 

 

Beslutsförslag

 1. Val av ordförande vid stämman

Föreslås att advokat Krister Hjelmstedt väljs till ordförande på stämman.

 1. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av ordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken, och som har kontrollerats av justeringspersonerna.

 1. Val av en eller två justeringspersoner

Föreslås till person att justera protokollet Gustav Hanghøj Gram, eller, vid förhinder för honom, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

9 b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

 1. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer

Valberedningen föreslår att fem styrelseledamöter, noll styrelsesuppleanter och ett revisionsbolag utses för tiden intill nästa årsstämma.

 1. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden per stämmovalda ledamöter fördelar sig enligt följande: styrelsens ordförande 200 000 kronor och till ledamot 150 000 kronor.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

 1. Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Dorte Xenia Gram, Fredrik Buch, Richard Busellato och Søren Weis Dahl samt nyval av Lasse Richter Petersen.

Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Dorte Xenia Gram.

Lasse Richter Petersen har över 30 års erfarenhet av läkemedelsbranschen bland annat inom kommersiell utveckling av diabetesprodukter. Han började sin karriär i Eli Lilly där han var regional VD i Norge och sedan ”European Marketing Director” inom onkologi. Från och med 2008 hade han olika positioner i Sanofi där han senast var ”VP Global Commercial Excellence” och ansvarade för ”performance management” (i ett 16B€ bolag) samt ”Division Strategic and Planning Process”.

 1. Val av revisor

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av revisionsbolaget Deloitte AB (”Deloitte”). Deloitte har meddelat att för det fall Deloitte utses till revisionsbolag kommer Maria Ekelund även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

 1. Val av valberedning

Föreslås att valberedningen ska bestå av Dorte Xenia Gram och Niels Raaschou.

 1. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller tecknings­optioner och/eller konvertibler

Styrelsen i Bolaget föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller tecknings­optioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 1. Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

Antalet aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 23 793 289. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Årsredovisning och övriga handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets huvudkontor med adress Norra Vallgatan 72, 211 22 i Malmö, samt på dess hemsida, www.pilapharma.com, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

                                   

Malmö i mars 2024

PILA PHARMA AB

Styrelsen

Ladda ned filer här:

Aktieägare som inte kan närvara vid stämman, uppmanas att lämna in en dagtecknat original fullmakt, samt om aktieägaren inte är en privatperson, registreringsbevis eller annan handling som utvisar behörighet. Dessa handlingar bör sändas i god tid före Årsstämman den 18 april 2024 till: PILA PHARMA, Norra Vallgatan 72, 211 22 i Malmö, Sverige och markeras  ”Årsstämma 2024”, alternativt kan handlingarna lämnas in som digitalt signerade pdf kopior via e-post till info@pilapharma.com.

Back To Top